Skip to main content

Licenční podmínky mobilní aplikace radia.cz

Tyto licenční podmínky vydávané společností Rail-Com Systems s.r.o., IČO: 08667934, se sídlem generála Svobody 764, Rosice, 53351 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46239 (dále jen „Společnost“), upravují podmínky používání mobilní aplikace radia.cz (dále jen „Aplikace“).

Uživatelem Aplikace se stává jakákoliv osoba (dále jen „Uživatel“) okamžikem stažení, instalací a/nebo používáním Aplikace a Uživatel tak vyjadřujete svůj výslovný a bezvýhradní souhlas s těmito licenčními podmínkami, a to i s dalšími dokumenty vztaženými k těmto licenčním podmínkám.
Uživatel je povinen se s těmito licenčními podmínkami seznámit.
V případě, že Uživatel s těmito licenčními podmínkami nesouhlasí musí Aplikaci odstranit ze všech zařízení, kde ji nainstaloval.

1. Definice pojmů

Aplikace radia.cz je pro účely těchto licenčních podmínek softwarovou aplikací, kterou je možné si nainstalovat prostřednictvím internetových portálů App Store (Apple Inc.) nebo Google Play (Google Ireland Limited) do daného zařízení a provozovat ji na něm a pro účel těchto licenčních podmínek jsou definovány následující pojmy:

 • Licenční podmínky - tento dokument licenčních podmínek Aplikace,
 • Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"),
 • Uživatel – jakákoliv osoba, která stáhla, nainstalovala a/nebo používá Aplikaci na zařízeních k tomu určených.
 • Internetový portál - místo v síti Internet, které poskytuje možnost instalace Aplikace do daného zařízení prostřednictvím internetových portálů App Store (Apple Inc.) nebo Google Play (Google Ireland Limited),
 • Poskytovatel - společnost RadiaCZ s.r.o., IČO: 06533434 (dále jen "Poskytovatel"), se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, která poskytovatelem Aplikace a datových proudů (stream, streamů) pro distribuci internetových rádií, které jsou součástí Aplikace a veškerá práva k nim jsou Poskytovatelem vyhrazena.

2. Podmínky použití Aplikace, práva a povinnosti

2.1. Uživatel je oprávněn používat Aplikaci pouze v případě, že souhlasí s těmito licenčními podmínkami.

2.2. Pokud tyto Licenční podmínky neobsahují zvláštní úpravu, aplikují se Všeobecné obchodní podmínky Společnosti/Poskytovatele.

2.3. Uživatel má v rámci použití Aplikace volitelnou možnost si zřídit a používat uživatelský účet pro přihlášení se do portálu Společnosti a/nebo Poskytovatele k získání dalších funkčních vlastností Aplikace.

2.4. Aplikaci lze použít na zařízeních podporující/používající platformu Android nebo iOS.

2.5. Aplikace umožňuje poskytovat funkce nebo služby pouze v případě, že zařízení, na kterém je Aplikace nainstalována, je aktivně připojena do sítě Internet. 

2.6. Uživatel bere na vědomí, že veškeré náklady spojené s připojením zařízení do sítě Internet, včetně poplatků za přenos dat v síti Internet, prováděných Aplikací hradí vždy Uživatel, a to i v případě použití datových služeb (a to včetně služeb "data roaming", pokud zařízení není dostupné v domovské síti mobilního operátora) poskytovaných mobilním operátorem (v závislosti na zavedené službě mobilního operátora v zařízení) nebo prostřednictvím bezdrátového připojení (Wi-Fi) poskytovatelů internetového připojení. 

3. Licence Aplikace

3.1. Společnosti a Poskytovateli náleží veškerá práva duševního vlastnictví k Aplikaci, jakož i k jakýmkoliv dílům odvozeným od této Aplikace poskytnutým Společností a/nebo Poskytovatelem v rámci použití Aplikace, zejména k počítačovým programům, databázím, ochranným známkám, autorskému dílu, grafice a know-how. Tato díla mohou být využívána pouze v rozsahu uvedeném v těchto Licenčních podmínkách.

3.2. Společnost a/nebo Poskytoval uděluje Uživateli nevýhradní a nepřenosnou licenci k použití Aplikace ve smyslu § 2358 OZ ve spojení se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s účelem Aplikace a za podmínek stanovených v těchto Licenčních podmínkách. Rozsah licence je následující:

 1. licence se poskytuje na časově omezenou dobu, přičemž Uživatel má právo k používání Aplikace (licence), které trvá po dobu platnosti/účinnosti těchto Licenčních podmínek,
 2. Uživatel nesmí Aplikaci jakkoliv zpracovávat, překládat, upravovat či jinak měnit,
 3. Uživatel nesmí, ať už zcela či částečně, poskytovat pod-licence jakékoliv třetí straně či osobě,
 4. licence se vztahuje taktéž na jakékoliv změny, úpravy či aktualizace Aplikace.

3.3. Uživatel nesmí používat Aplikaci takovým způsobem, který by úmyslně či neúmyslně mohl:

 1. způsobit jakoukoliv škodu Společnosti, Poskytovateli nebo třetím stranám či konkrétním osobám
 2. způsobit omezení poskytování služby datových proudů (stream/streamů) internetových rádií nebo jakékoliv jiné funkce Aplikace.

3.4. Uživatel nesmí:

 1. provádět jakýkoliv způsob neoprávněného získání přístupu do portálu Společnosti anebo Poskytovatele,
 2. jakoukoliv formou bránit či omezovat přístupu uživatelům / oprávněným osobám do portálu v Aplikaci,
 3. provádět jakékoliv činnosti vedoucí k jakémukoliv poškození/omezení funkce Aplikace nebo k neoprávněnému přístupu k jakýmkoliv službám, datům, uživatelským účtům nebo sítím, zejména pak vkládání jiných aplikací, programů, jakýchkoliv druhů skriptů, html kódů nebo jiných kódů či textů
 4. získávat jakýmkoliv způsobem zdrojový kód Aplikace ani formou reverzního inženýrství,
 5. kopírovat, jakkoliv měnit zdrojový kód či binární podobu Aplikace nebo do ní jakoukoliv formou jinak zasahovat.
 6. využívat Aplikaci pro šíření či ukládání obsahu, který je v rozporu s platnou legislativou České republiky, EU, dobrými mravy nebo je v rozporu s horizontálními principy v oblasti rovných příležitostí, kterými jsou:
  1. rovnost pohlaví,
  2. odstraňovaní diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

3.5. Společnost/Poskytovatel si vyhrazují právo na jakoukoliv změnu Aplikace, a to včetně změn stávajících funkcí nebo služeb nebo přidání/odebrání stávajících funkcí/služeb.

3.6. Použitím Aplikace Uživatel bere na vědomí a akceptuje, že Aplikace obsahuje/využívá následující služby, která jsou chráněny právy třetích stran, zejména autorským právem:
  a) Google Play Services (https://policies.google.com/terms; Android verze Aplikace)
  b) Google Analytics for Firebase (https://firebase.google.com/terms/analytics) 
  c) Firebase Crashlytics (https://firebase.google.com/terms/crashlytics)
  d) Apple Store Services (iOS verze Aplikace)
  e) Facebook (Meta Platforms; https://about.meta.com)
  f) ExoPlayer (https://exoplayer.dev/)

Uživatel bere na vědomí, že služby se řídí podmínkami vydanými výše uvedenými společnostmi, které určují jejich použití a jsou dostupné na výše uvedených odkazech. Uživatel je povinen se s těmito podmínkami před použitím Aplikace seznámit.

3.7. Společnost a/nebo Poskytovatel jsou oprávněni kdykoliv vypovědět právo Uživatele pro používání Aplikace (licenci), zejména v případě, že Uživatel jakkoliv porušuje tyto Licenční podmínky užívání Aplikace. Oznámení o zániku práva Uživatele na používání Aplikace (licence) může být Uživateli oznámeno jakoukoliv elektronickou či písemnou formou nebo formou oznámení v rámci Aplikace.

4. Licenční poplatky Aplikace

4.1. Aplikaci lze používat bezplatně

4.2. Společnost/Poskytovatel si vyhrazuje právo na zpoplatnění některých funkcí či služby poskytovaných v Aplikaci, případně mohou být v Aplikaci prováděny nákupy v aplikaci. O zpoplatnění poskytovaných funkcí či služeb v Aplikaci bude Uživatel výslovně informován před jejich použití.

5. Funkčnost Aplikace

5.1. Aplikace je určena pro platformy Android a iOS. Aplikace musí být provozována na takovém zařízení, které je podporováno a splňuje hardwarové a softwarové podmínky pro provoz a použití Aplikace. Požadavky uvedených platforem pro provoz Aplikace (případně jiných platforem, pro které by Společnost mohla v budoucnu Aplikaci portovat) se mohou měnit s tím, že pro provoz Aplikace na dané platformě bude nutné vydat její aktualizaci. Uživatel je v takovém případě povinen bezodkladně takovou aktualizaci nainstalovat, protože bez této aktualizace Aplikace nemusí plnit svou funkci. Pro vyloučení pochybností však Společnost nezaručuje, že Aplikace nemusí být aktualizována na verzi platformy používanou Uživatelem.

5.2. Pro správnou funkci Aplikace je nezbytné aktivní připojení k síti Internet jakoukoliv formou pevného nebo bezdrátového připojení jako je Wi-Fi, připojení prostřednictvím sítě mobilního operátora, apod. Bez aktivního připojení Aplikace k síti Internet nebude Aplikace poskytovat předpokládané funkce.

5.3. Veškeré poplatky a platby spjaté používaným zařízením Uživatel a s používáním dalších služeb pro provoz Aplikace, zejména pak připojení k síti Internet či jiné služby, si vždy hradí Uživatel sám. Společnost nenese žádnou odpovědnost za stav používaného zařízení Uživatelem ani za stav, kvalitu a podmínky poskytovaných služeb třetími stranami, zejména pak služeb poskytovaných mobilními operátory a operátory pro připojení k síti Internet, které mají přímo vliv na funkce Aplikace.

5.4. Poskytovatel usiluje o zajištění nepřetržité funkce a dostupnosti služeb pro Aplikaci, ale s ohledem na to, že funkce jsou závislé na řadě služeb třetích stran (viz odstavec 5.3), Poskytovatel a ani Společnost neposkytuje žádné záruky na funkci a dostupnosti služeb Aplikace. V návaznosti na předchozí Poskytovatel ani Společnost nezaručuje, že funkce Aplikace nebudou omezovány či přerušovány či zcela bez vad.

6. Odpovědnost za vady

6.1. Společnost/Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout jakoukoliv záruku na funkce nebo služby poskytované v rámci Aplikace s ohledem na vazby na služby poskytovaných třetími stranami (viz odstavec 3.6. těchto Licenčních podmínek) a na kvalitě těchto služeb.

6.2. Společnost/Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost nebo omezení funkcí nebo služeb poskytovaných v rámci Aplikace v souvislosti s omezeným, nespolehlivým nebo nefunkčním připojením k síti Internet na zařízení s instalovanou Aplikací.

6.3. Společnost/Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost nebo omezení funkcí nebo služeb poskytovaných v rámci Aplikace v případě, že Uživatel používá nepodporované, nesprávné zařízení, zařízení s nesprávným hardwarovým a/nebo softwarovým vybavením nebo špatně nastavené parametry zařízení či jeho software.

6.4. Společnost/Poskytovatel v souladu s platnými právními předpisy, v maximálním přípustném rozsahu, vylučuje jakoukoliv odpovědnost za přímou nebo nepřímou újmu způsobenou používáním Aplikace způsobenou při nesprávné funkci nebo při nedostupností funkcí či služeb Aplikace.

6.5. Uživatel plně odpovídá za zabezpečení svého zařízení a účtu Uživatele proti zneužití přihlašovacích údajů ke službám poskytovaným v Aplikaci. 

7. Zpracování osobních údajů

7.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele získané pouze v souvislosti s používáním Aplikace (zejména přihlašovací údaje, a logy, které mohou obsahovat údaje o používaném zařízení, IP adrese apod.), a to zejména za účelem umožnění užívání Aplikace Uživatelem. Podrobné informace o zpracování těchto osobních údajů, jakož i informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na internetové stránce Poskytovatele. Poskytovatel nevyžaduje a ani nebude vyžadovat po Uživatelích citlivé osobní údaje.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto Licenční podmínky a všechny ostatní právní vztahy mezi Společností a Uživatelem se řídí právem České republiky, zejména pak ustanoveními OZ.

8.2. Všechny spory vyplývající z Licenčních podmínek a/nebo v souvislosti s nimi budou s konečnou platností řešeny prostřednictvím místně příslušných soudů v České republice.

8.3. Všeobecné podmínky poskytování služeb Poskytovatelem jsou k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele.

8.4. Tyto Licenční podmínky mohou být Společností kdykoliv jednostranně změněny. Změna těchto Licenčních podmínek Společnost je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti prostřednictvím internetového linku v Aplikaci. Pokud Uživatel se změnou Licenčních podmínek nesouhlasí, nesmí Aplikaci dále užívat.

8.5. Tyto Licenční podmínky jsou platné od 1. 7. 2021.